Regulamin

Postanowienia ogólne

1.       Właścicielem platformy hurtowej online działającego w sieci Internet pod adresem: http://www.emarbook.pl jest: Emar spółka jawna Marek Rutkowski i spółka z siedzibą w Białymstoku, ul. Kolejowa 12/E, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063572 zwana dalej ,,Spółką”.

2.       Spółka informuje, iż za pośrednictwem platformy hurtowej online - ,,Sklepu” - proponuje konsumentom zawieranie na odległość umów sprzedaży towarów z oferty handlowej Spółki, na warunkach tego regulaminu. Spółka informuje, iż towary oferowane do sprzedaży z opisem ich istotnych właściwości znajdują się pod adresem w Sieci Internet: www.emarbook.pl, zaś pozostałe warunki sprzedaży określa regulamin w dalszej części.

3.       Spółka sprzedaje oferowane towary w cenach sprzedaży brutto, podanych pod adresem w sieci Internet: www.emarbook.pl, z zastrzeżeniem, iż ceny sprzedaży nie obejmują kosztów dostawy, o których mowa w pkt. 16.

Zamówienia

4.       Zamówienia na towary należy składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu.

5.       Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Jeżeli podane przez klienta w formularzu zamówienia dane nie są poprawne lub budzą wątpliwości, Spółka zastrzega sobie prawo do wyjaśnienia wątpliwości, z zawieszeniem obsługi zamówienia.

6.       Klient zobowiązany jest do podania: danych adresowych, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej w celu potwierdzenia zamówienia oraz adresu docelowego wysyłki w przypadku, gdy jest on inny niż adres Klienta. Niekompletne lub niepotwierdzone zamówienia nie będą realizowane.

7.       Klient dokonujący pierwszego zakupu zakłada własne konto, tj. powinien zarejestrować się i podać wszystkie dane niezbędne do utworzenia indywidualnego loginu i hasła Klienta.

8.       W przypadku założenia konta w Sklepie (pkt 7), po rejestracji Klient otrzymuje od Sklepu email na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, którego otwarcie aktywuje założone konto Klienta. Czynność tą wykonuje się tylko w przypadku pierwszej rejestracji.

9.       Klient mający własne konto w Sklepie, dokonując drugich i kolejnych zakupów, loguje się podając indywidualne login i hasło. Jeżeli Klient nie pamięta hasła lub loginu może dokonać ponownej rejestracji (pkt 7) lub skorzystać z procedury odzyskiwania hasła. Po wciśnięciu przycisku NOWE HASŁO Klient otrzyma email z nowym hasłem, które może zmienić po zalogowaniu się do Sklepu.

10.    Po zalogowaniu się, Klient możne przejść do dokonywania zakupów w Sklepie.

11.    Wybór towarów dokonywany jest w ten sposób, że Klient wybiera żądane towary, określa ilość tych towarów, i dodaje do ,,koszyka”. Ową czynność należy powtarzać aż do zakończenia wyboru towarów.

12.    Po dokonaniu przez Klienta wyboru wszystkich żądanych towarów, należy (w podanej kolejności):

a)       wcisnąć przycisk WYŚLIJ ZAMÓWIENIE,

b)       wypełnić formularz podając: UWAGI DO ZAMÓWIENIA

c)       jeżeli dane do wysyłki i faktury są uzupełnione, w celu kontynuowania zakupu, należy wcisnąć przycisk ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE,

d)       na ostatniej stronie formularza należy ponownie sprawdzić prawidłowość zamówienia i przesłać zamówienie do realizacji naciskając pole AKCEPTUJ,

e)       po naciśnięciu przycisku AKCEPTUJ Klient otrzymuje ze Sklepu email z numerem zamówienia potwierdzający oczekiwanie zamówienia na realizację, z zastrzeżeniem pkt. 14.

Realizacja zamówienia

 

13.    W przypadku natychmiastowej dostępności zamówionego towaru Klient otrzyma specyfikację zamówienia z: numerem zamówienia, informacją o danych Spółki, ilością i nazwą zamówionych towarów (w tym wartość zamówienia i koszty transportu (pkt 16), wartość całkowitej kwoty do zapłaty koniecznej do realizacji zamówienia, numer konta bankowego Spółki.

14.    W przypadku braku natychmiastowej dostępności wybranych przez Klienta towarów, Spółka poinformuje Klienta emailem o terminie dostępności danego towaru, dając Klientowi wybór w zakresie: oczekiwania na ten towar, wyboru innego towaru, albo rezygnacji z zamówienia. W przypadku zamiaru oczekiwana na dany towar, Spółka i Klient mogą uzgodnić termin, w jakim dany towar będzie dostępny.

15.    Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14.00 oraz w dni wolne od pracy będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

Koszty transportu

16.    Spółka informuje, iż koszt transportu przesyłki na terenie kraju wynosi: 14- zł. brutto, za pobraniem 19zł brutto przy wadze do 30 kg.

Płatności

17.    Cena za nabyte towary oraz koszty transportu musi być wpłacona - zgodnie ze specyfikacją zamówienia - przelewem na konto bankowe Spółki o numerze: 55 1060 0076 0000 3200 0137 2459 Bank BPH.

18.    Po otrzymaniu przez Spółkę wpłaty na konto zgodnie ze specyfikacją zamówienia, o której mowa w pkt. 13, Spółka wysyła do Klienta emailem potwierdzenie otrzymania wpłaty, co oznacza także ostateczną akceptację zamówionych towarów przez Klienta.

19.    Czas realizacji zamówienia od dnia otrzymania wpłaty, o której mowa w pkt. 17, wynosi co do zasady do 2 dni roboczych.

20.    Spółka wystawia na towary kupione w Sklepie faktury VAT. Spółka wysyła oryginały faktur VAT na adres wskazany przez Klienta.

Wysyłka towaru

21.    Zamówione towary z dowodem zakupu (faktura VAT) są wysłane na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem renomowanego przewoźnika.

22.    Wysyłki zgodnie z Regulaminem realizowane będą tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wysyłek poza granice Rzeczpospolitej Polskiej będą indywidualnie uzgadniane z Klientem przed przyjęciem zamówienia do realizacji.

23.    W momencie odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić stan otrzymanej przesyłki oraz jej zawartości. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub znamion otwarcia opakowania Klient powinien w obecności kuriera odnotować powyższe na dowodzie doręczenia. W przypadku, gdy wysyłka jest uszkodzona i stwierdza się niezgodności zawartości przesyłki z zamówieniem Klient powinien sporządzić protokół rozbieżności z udziałem kuriera. O wszystkich tego rodzaju zdarzeniach Klient może poinformować Spółkę o powyższym w sposób spośród wskazanych w par. 28.

Prawo odstąpienia od umowy

24.    Klient ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Spółką w terminie dziesięciu dni licząc od dnia wydania Klientowi rzeczy nabytej od Spółki, składając Spółce stosowne oświadczenie na piśmie.

25.    Klient, porozumiewając się ze Spółką na odległość, samodzielnie wybiera środki porozumiewania się na odległość i ponosi koszty z tego wynikające.

26.    Oferta Spółki, o której mowa w pkt. 2, ma charakter wiążący podczas jej zamieszczenia pod adresem w Sieci Internet: www.emarbook.pl

27.    Spółka zastrzega, iż w wypadku, gdy Spółka nie będzie mogła wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Spółka może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę, informując Klienta na piśmie o jego prawie nie przyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Spółki. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy składając oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni licząc od dnia wydania rzeczy; do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Reklamacje

28.    Klienci mogą składać reklamacje w następujących miejscach i na następujące sposoby:

a)       w siedzibie Spółki, pod adresem podanym w pkt. 1, na piśmie lub do protokołu,

b)       pisemnie, listem wysłanym na adres Spółki podany w pkt. 1,

c)       pisemnie, listem nadanym pocztą elektroniczną na adres: sklep@emarbook.pl,

d)       do protokołu sporządzonego przez kuriera przewoźnika, o którym mowa w pkt. 24.

Ochrona prywatności

29.    Spółka informuje, iż zawierając umowy, o których mowa w pkt. 2, zbiera dane osobowe Klientów, związku z czym podaje jak niżej:

a)       obsługującym dane osobowe (w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych), jest spółka pod firmą Emar spółka jawna Marek Rutkowski i spółka jawna z siedzibą w Białymstoku, ul. Kolejowa 12/E,

b)       dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu wykonania przedmiotu umów, o jakich mowa w pkt. 2; Spółka nie przewiduje innych odbiorców lub kategorii odbiorców danych,

c)       osoba, której dotyczą zbierane przez Spółkę dane osobowe, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiana,

d)       Klienci podają swoje dane osobowe dobrowolnie,

e)       Spółka przetwarza zbierane dane osobowe wyłącznie w celu wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

30.    Klient, przystępując do umowy sprzedaży ze Spółką na podstawie tego regulaminu oświadcza, iż wyraża Spółce zgodę na przetwarzanie dotyczących jego danych. Klient oświadcza także, iż przyjmuje do wiadomości, iż przetwarzanie dotyczących go danych osobowych jest konieczne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta, oraz realizacji umowy, jaką zawiera ze Spółką.

 

Aneks do Regulaminu sklepu internetowego

 

1.       W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, wprowadza się ten aneks do Regulaminu sklepu internetowego (dalej: ,,Regulamin”).

2.       W sprawach opisanych w tym aneksie ma on pierwszeństwo i zastępuje określone postanowienia Regulaminu. Na potrzeby tego aneksu i Regulaminu, prowadzący sklep internetowy nazywany jest ,,Przedsiębiorcą”, w odpowiednich formach gramatycznych.

3.       Przed wyrażeniem przez konsumenta woli związania się umową na odległość, Przedsiębiorca informuje konsumenta w sposób jasny i zrozumiały, jak niżej:

a)                  główne cechy świadczenia Przedsiębiorcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem: przedmiotem świadczenia Przedsiębiorcy jest sprzedaż towaru handlowego, wybranego przez konsumenta, za cenę sprzedaży określoną przez Przedsiębiorcę; jako podstawowy sposób porozumiewania się z konsumentem Przedsiębiorca wskazuje pocztę elektroniczną, 

b)                  dane identyfikujące Przedsiębiorcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany: wszystkie powyższe informacje znajdują się w par. … Regulaminu,

c)                   dane o adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Przedsiębiorcą:adres przedsiębiorstwa znajduje się w par. … Regulaminu; adres poczty elektronicznej: …, numer telefonu: …, numer faksu: …,

d)                  dane o adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3: konsument może składać do Przedsiębiorcy reklamacje pod adresy wskazane zgodnie z pkt. 3,

e)                   informacja o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności: łączna cena sprzedaży, tj. z podatkiem od towarów i usług, jest podana przez Przedsiębiorcę na stronach Sklepu internetowego; informacja o opłatach za transport (dostarczenie) towarów zawarte są w par. … Regulaminu,

f)                   informacja o kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się:Przedsiębiorca nie ma wpływu na koszty, jakie ponosi konsument komunikując się z Przedsiębiorcą; co do zasady są to koszty połączenie internetowego ponoszonego przez konsumenta wg warunków, na jakich korzysta z sieci Internet,

g)                   informacja o sposobie i terminie zapłaty: sposoby i terminy zapłaty za świadczenie Przedsiębiorcy opisane są w par. … Regulaminu, 

h)                  informacja o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji: informacja o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Przedsiębiorcę oraz stosowanej przez Przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji opisane są w par. … Regulaminu,

i)                    informacja o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy: w pkt. 9-14 aneksu i załączniku nr 1 i 2 do aneksu,

j)                    informacja o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą: w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, koszty zwrotu rzeczy - ze względu na ich charakter - nie muszą być wyższe niż odesłane w zwykłym trybie pocztą; informacja o obowiązku poniesienia przez konsumenta kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy w pkt. 13 aneksu,

k)                  informacja o obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez Przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta: nie dotyczy towarów oferowanych przez Przedsiębiorcę,

l)                    informacja o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy: informacja o powyższym w pkt. 14 aneksu,

m)                informacja o obowiązku Przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad: Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi rzeczy bez wad,

n)                  informacja o istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji: informacja o istnieniu i treści gwarancji, ewentualnych usług posprzedażowych oraz sposobie ich realizacji opisane są w pkt. … Regulaminu,

o)                  informacja o kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim: Przedsiębiorca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk, kierując się w prowadzonej działalności dobrymi obyczajami kupieckimi i etyką chrześcijańską,

p)                  informacja o czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu: nie stosuje się do umów proponowanych konsumentom przez Przedsiębiorcę,

q)                  informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy: co do zasady, minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy sprzedaży, tj. do odbioru rzeczy sprzedanej i zapłaty ceny, trwa do chwili odbioru rzeczy nabytej przez konsumenta wysłanej do niego przez Przedsiębiorcę zgodnie z Regulaminem i zawartą umową,

r)                    informacja o wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie Przedsiębiorcy: nie stosuje się do umów zawieranych przez Przedsiębiorcę z konsumentami,

s)                   informacja o funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony: Przedsiębiorca nie dostarcza treści cyfrowych,

t)                    informacja mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć: Przedsiębiorca korzysta z powszechnie występujących sprzętów komputerowych i oprogramowania, tj. co do zasady pracujących w systemach operacyjnych Microsoft Windows, I-OS, Linux; informacja o przeglądarkach internetowych obsługujących Sklep internetowy i innych wymaganiach technicznych zawiera pkt … Regulaminu,      

u)                  możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur:konsument może skorzystać z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, działających na podstawie – w szczególności – art. 37 – 46 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Aby uzyskać kontakt do właściwego miejscowo rzecznika konsumenta, można zasięgnąć informacji we właściwym sobie urzędzie miasta (lub gminy), lub wpisać wyszukiwarce internetowej hasło: ,,rzecznik konsumentów xx”, gdzie pod ,,xx” należy podstawić miasto lub gminę, w której znajduje się konsument.

4.       Przedsiębiorca oświadcza, iż zawierając umowy na odległość udziela powyższych informacji w sposób odpowiadający rodzajowi użytego środka porozumiewania się na odległość – tj. zamieszczając na stronie internetowej Sklepu internetowego, w sposób czytelny i wyrażony prostym językiem.

5.       Przedsiębiorca informuje, iż najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową ma on obowiązek uzyskać wyraźną zgodę konsumenta na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne Przedsiębiorcy.

6.       Przedsiębiorca oświadcza, iż w pkt. 3 wyżej dostarczył konsumentowi w sposób jasny i widoczny, bezpośrednio przed złożeniem przez konsumenta zamówienia, informacji, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 5, 16 i 17 ustawy o prawach konsumenta.

7.       Przedsiębiorca oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty, tj. w szczególności przy korzystaniu z przycisku (lub podobnej funkcji) do składania zamówienia znajduje się czytelne pouczenie: ,,zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inne, równoważne i jednoznaczne sformułowanie.

8.       Przedsiębiorca oświadcza, iż na jego stronach internetowych służących do prowadzenia handlu elektronicznego wskazuje w sposób wyraźny, najpóźniej na początku składania zamówienia, jasne i czytelne informacje o ograniczeniach dotyczących dostarczania oraz akceptowanych sposobach płatności, tj. opisane w par. … Regulaminu.

9.       Przedsiębiorca informuje, że konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o ochronie konsumentów. Niezależnie od powyższego, w załączniku nr 1 znajduje się wzór pouczenia o odstąpieniu od umowy.

10.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. 9, rozpoczyna się:

a.       dla umowy, w wykonaniu której Przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

·   obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

·   polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

b.       dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.

11.    Konsument może odstąpić od umowy, składając Przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr do tego aneksu, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

12.    Przedsiębiorca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, więc konsument może także odstąpić od umowy:

a.   przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do tego aneksu, lub

b.   przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Przedsiębiorcy.

13.    Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o czym Przedsiębiorca informuje konsumenta.

14.    Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a)                  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)                  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c)                   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d)                  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e)                   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f)                   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g)                   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h)                  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i)                    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j)                    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k)                  zawartej w drodze aukcji publicznej;

l)                    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m)                o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia [1]

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas [2] o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. [3]

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. [4]

[5]

[6]

 

Instrukcja wypełniania:

[1] Proszę wpisać jeden z następujących fragmentów tekstu w cudzysłowie:

w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym: "zawarcia umowy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą): "w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.";

w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: "w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części.";

w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony: "w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy.".

[2] Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

[3] Jeżeli umożliwiają Państwo konsumentowi wypełnienie i przesłanie informacji o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną na Państwa stronie internetowej, proszę wpisać, co następuje: "Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej [proszę wstawić adres strony internetowej]. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).".

[4] W przypadku umów zobowiązujących do przeniesienia własności rzeczy, w których nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje: "Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.".

[5] Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:

a)    proszę wpisać:

-      "Odbierzemy rzecz"; lub

-      "Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz lub ... [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy, w przypadku gdy ma to zastosowanie, osoby upoważnionej przez Państwa do odbioru rzeczy], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.";

b)    proszę wpisać:

-      "Ponosimy koszty zwrotu rzeczy.";

-      "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.";

-      Jeżeli w przypadku umowy zawieranej na odległość nie oferują Państwo ponoszenia kosztów zwrotu rzeczy, a rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy: ... PLN [proszę wpisać kwotę]"; lub jeżeli nie można, rozsądnie oceniając, wcześniej obliczyć kosztów zwrotu rzeczy: "Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około ... PLN [proszę wpisać kwotę]."; lub

-      Jeżeli, w przypadku umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, a dostarczono ją do miejsca zamieszkania konsumenta w chwili zawarcia umowy: "Odbioru rzeczy dokonamy na nasz koszt"; oraz

c)    proszę wpisać: "Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.".

[6] W przypadku umów dotyczących świadczenia usług lub dostarczania wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub dostarczania energii cieplnej, proszę wpisać, co następuje: "Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług lub dostarczania wody/gazu/energii elektrycznej/ energii cieplnej [niepotrzebne skreślić] przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

-      Adresat: …

 

-      Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………

 

-      Data zawarcia umowy/odbioru: …………………………………………………………..

 

-      Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………….

 

-      Adres konsumenta(-ów): ………………………………………………………………….

 

-      Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
…………………………………………………………………………………………..…

 

-      Data: …………………………………………………………………………………......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

W wykonaniu obowiązku z art. 21 ust. 1 ustawy o ochronie konsumentów Przedsiębiorca przekazuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 tej ustawy; przez ,,Regulamin” rozumie się Regulamin sklepu internetowego, a przez ,,aneks” – aneks do niego dotyczący tej ustawy:

- główne cechy świadczenia Przedsiębiorcy z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem: przedmiotem świadczenia Przedsiębiorcy jest sprzedaż towaru handlowego, wybranego przez konsumenta, za cenę sprzedaży określoną przez Przedsiębiorcę; jako podstawowy sposób porozumiewania się z konsumentem Przedsiębiorca wskazuje pocztę elektroniczną, 

- dane identyfikujące Przedsiębiorcę, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany: wszystkie powyższe informacje znajdują się w par. … Regulaminu,

dane o adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Przedsiębiorcą:adres przedsiębiorstwa znajduje się w par. … Regulaminu; adres poczty elektronicznej: …, numer telefonu: …, numer faksu: …,

- dane o adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa wyżej: konsument może składać do Przedsiębiorcy reklamacje pod adresy wskazane zgodnie z pkt. 3 aneksu do Regulaminu,

- informacja o łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności: łączna cena sprzedaży, tj. z podatkiem od towarów i usług, jest podana przez Przedsiębiorcę na stronach Sklepu internetowego; informacja o opłatach za transport (dostarczenie) towarów zawarte są w par. … Regulaminu,

- informacja o kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się:Przedsiębiorca nie ma wpływu na koszty, jakie ponosi konsument komunikując się z Przedsiębiorcą; co do zasady są to koszty połączenie internetowego ponoszonego przez konsumenta wg warunków, na jakich korzysta z sieci Internet,

- informacja o sposobie i terminie zapłaty: sposoby i terminy zapłaty za świadczenie Przedsiębiorcy opisane są w par. … Regulaminu, 

- informacja o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji: informacja o sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Przedsiębiorcę oraz stosowanej przez Przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji opisane są w par. … Regulaminu,

- informacja o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy: w pkt. 9-14 aneksu i załączniku nr 1 i 2 do aneksu,

- informacja o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość - kosztach zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą: w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy, koszty zwrotu rzeczy - ze względu na ich charakter - nie muszą być wyższe niż odesłane w zwykłym trybie pocztą; informacja o obowiązku poniesienia przez konsumenta kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy w pkt. 13 aneksu,

- informacja o obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez Przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta: nie dotyczy towarów oferowanych przez Przedsiębiorcę,

- informacja o braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy: informacja o powyższym w pkt. 14 aneksu,

- informacja o obowiązku Przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad: Przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi rzeczy bez wad,

- informacja o istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji: informacja o istnieniu i treści gwarancji, ewentualnych usług posprzedażowych oraz sposobie ich realizacji opisane są w pkt. … Regulaminu,

- informacja o kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim: Przedsiębiorca nie przystąpił do żadnego kodeksu dobrych praktyk, kierując się w prowadzonej działalności dobrymi obyczajami kupieckimi i etyką chrześcijańską,

- informacja o czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu: nie stosuje się do umów proponowanych konsumentom przez Przedsiębiorcę,

- informacja o minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy: co do zasady, minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy sprzedaży, tj. do odbioru rzeczy sprzedanej i zapłaty ceny, trwa do chwili odbioru rzeczy nabytej przez konsumenta wysłanej do niego przez Przedsiębiorcę zgodnie z Regulaminem i zawartą umową,

- informacja o wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie Przedsiębiorcy: nie stosuje się do umów zawieranych przez Przedsiębiorcę z konsumentami,

- informacja o funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony: Przedsiębiorca nie dostarcza treści cyfrowych,

- informacja mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć: Przedsiębiorca korzysta z powszechnie występujących sprzętów komputerowych i oprogramowania, tj. co do zasady pracujących w systemach operacyjnych Microsoft Windows, I-OS, Linux; informacja o przeglądarkach internetowych obsługujących Sklep internetowy i innych wymaganiach technicznych zawiera pkt … Regulaminu,     

- możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur:konsument może skorzystać z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, działających na podstawie – w szczególności – art. 37 – 46 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Aby uzyskać kontakt do właściwego miejscowo rzecznika konsumenta, można zasięgnąć informacji we właściwym sobie urzędzie miasta (lub gminy), lub wpisać wyszukiwarce internetowej hasło: ,,rzecznik konsumentów xx”, gdzie pod ,,xx” należy podstawić miasto lub gminę, w której znajduje się konsument.

 

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie, ich zastosowaniu i sposobie modyfikacji akceptacji plików cookie, można znaleźć w w polityce prywatności Cookies. Zamknij